Célok, vállalt feladatok

Mottó:

„Andrássy Gyula gróf, csúcsa volt a magyar úri nobilitásnak, és a magyar szellemnek. Ha Deák Ferencz, a magyar paraszt inkarnácziója, azoknak összes bölcsessége egy fejben, Andrássy a magyar úr finomsága, chamre-ja és szeretetreméltósága desztillált alakban. Nagy úr tudott lenni, anélkül, hogy gőgös legyen, mindenkit megnyert, sőt megigézett, a nélkül, hogy leereszkedőnek látszanék.” Mikszáth Kálmán

Az egyesület kulturális, turisztikai, környezet- és természetvédelmi, közösségformáló céllal alakult meg és Tiszadob természeti és kulturális adottságaihoz, hagyományaihoz igazodó programokat kíván tervezni és szervezni, célja továbbá Tiszadob és az Andrássyak örökségének ápolása a választott mottója szerinti szellemben.

Céljaiban és tevékenységében a helyi kulturális élet fellendítését, ápolását tűzte ki célul úgy, hogy a programok tervezése, szervezése, az idelátogatók és a falu lakossága számára egyaránt vonzó legyen.

Az egyesület tevékenysége, vállalt feladata többek között:

A kultúra és a művelődés iránti igény növelése, a népi hagyományok, a magyar kultúra ápolása. Megismertetni, népszerűsíteni, ezáltal védeni, a magyarság kulturális örökségét, természeti értékeit, kiemelt figyelmet fordítva a fiatal generációra. Helyi hagyományok gyűjtése, őrzése, a természeti környezet védelme
Hagyományteremtő céllal kiállítások, előadások, táncházak, koncertek, lovas találkozók, fesztiválok szervezése.
Szakmai, ifjúsági (népművészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi, művészeti alkotó, lovas) rendezvények, találkozók, táborok szervezése.
Gyalogos, vízi, lovas, kerékpáros, természetjáró programok szervezése.
A település és környezete szellemi, és anyagi értékének gyarapítása. A helyi látványosságok, értékek feltárása, közkinccsé tétele. A hagyományok átörökítése, az ezekhez társuló művészeti ágak közötti kapcsolat megteremtése. A helyi közösség fejlesztése, az idelátogató vendégek fogadására alkalmas miliő, és társadalmi közeg kialakítása.
A falusi turisztika idegenforgalmának fejlesztése. A turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, a tervezett programok összehangolása, megszervezése. Turisztikai kiadványok, egyéb szakmai anyagok szerkesztése, kiadása, terjesztése. A turizmusban érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete.
Együttműködés a helyi, és más önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, történelmi egyházakkal, határon túli egyesületekkel.
Kapcsolatépítés a határon kívüli magyar civil szervezetekkel.
A Tiszadobról elszármazottak összefogása, szülőföldjükhöz kötődés erősítése.
Pályázati forrásból megvalósítandó kulturális, turisztikai, a környezet- és a természet védelmét szolgáló fejlesztések összehangolása, segítése.