Célok, vállalt feladatok

Mottó:

„Andrássy Gyula gróf, csúcsa volt a magyar úri nobilitásnak, és a magyar szellemnek. Ha Deák Ferencz, a magyar paraszt inkarnácziója, azoknak összes bölcsessége egy fejben, Andrássy a magyar úr finomsága, chamre-ja és szeretetreméltósága desztillált alakban. Nagy úr tudott lenni, anélkül, hogy gőgös legyen, mindenkit megnyert, sőt megigézett, a nélkül, hogy leereszkedőnek látszanék.”   Mikszáth Kálmán

Az egyesület kulturális, turisztikai, környezet- és természetvédelmi, közösségformáló céllal alakult meg és Tiszadob természeti és kulturális adottságaihoz, hagyományaihoz igazodó programokat kíván tervezni és szervezni, célja továbbá Tiszadob és az Andrássyak örökségének ápolása a választott mottója szerinti szellemben.

Céljaiban és tevékenységében a helyi kulturális élet fellendítését, ápolását tűzte ki célul úgy, hogy a programok tervezése, szervezése, az idelátogatók és a falu lakossága számára egyaránt vonzó legyen.

Az egyesület tevékenysége, vállalt feladata többek között:

  • A kultúra és a művelődés iránti igény növelése, a népi hagyományok, a magyar kultúra ápolása. Megismertetni, népszerűsíteni, ezáltal védeni, a magyarság kulturális örökségét, természeti értékeit, kiemelt figyelmet fordítva a fiatal generációra. Helyi hagyományok gyűjtése, őrzése, a természeti környezet védelme
  • Hagyományteremtő céllal kiállítások, előadások, táncházak, koncertek, lovas találkozók, fesztiválok szervezése.
  • Szakmai, ifjúsági (népművészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi, művészeti alkotó, lovas) rendezvények, találkozók, táborok szervezése.
  • Gyalogos, vízi, lovas, kerékpáros, természetjáró programok szervezése.
  • A település és környezete szellemi, és anyagi értékének gyarapítása. A helyi látványosságok, értékek feltárása, közkinccsé tétele. A hagyományok átörökítése, az ezekhez társuló művészeti ágak közötti kapcsolat megteremtése. A helyi közösség fejlesztése, az idelátogató vendégek fogadására alkalmas miliő, és társadalmi közeg kialakítása.
  • A falusi turisztika idegenforgalmának fejlesztése. A turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, a tervezett programok összehangolása, megszervezése. Turisztikai kiadványok, egyéb szakmai anyagok szerkesztése, kiadása, terjesztése. A turizmusban érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete.
  • Együttműködés a helyi, és más önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, történelmi egyházakkal, határon túli egyesületekkel.
  • Kapcsolatépítés a határon kívüli magyar civil szervezetekkel.
  • A Tiszadobról elszármazottak összefogása, szülőföldjükhöz kötődés erősítése.
  • Pályázati forrásból megvalósítandó kulturális, turisztikai, a környezet- és a természet védelmét szolgáló fejlesztések összehangolása, segítése.